RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 r.:

 1. Administratorem danych osobowych jest PIONART Grzegorz Sztobryn z siedzibą w Zabrzu, ul. Gen. Bora – Komorowskiego 18, NIP 648-249-99-39.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście lub w wyniku rozszerzania bazy danych o informacje ogólnodostępne i będą one wykorzystywane (przetwarzane) przez upoważnionych pracowników.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, a także w celach marketingowych, takich jak wysyłanie newsletterów i ofert handlowych i innych niezbędnych czynności np. prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych.
 4. W razie konieczności dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług np. biurom rachunkowym, kurierom, firmom transportowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, aby mogli wykonywać swoje usługi.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.
 6. Posiadane dane w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych szafkach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pionart.pl.
 11. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl, w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem.