Regulamin serwisu

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest PIONART Grzegorz Sztobryn z siedzibą przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18 w Zabrzu 41-814 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Biuro handlowe PIONART znajduje się: ul. Magazynowa 8, Zabrze 41-807. Jest to również adres korespondencyjny PIONART.

 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej PIONART nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach określonych w opisie produktu i niniejszym regulaminie.

 4. Zamówienia można składać przez Internet - na stronie internetowej (sklepie internetowym) PIONART albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pionart.pl.

 5. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu/przesyłki.

 6. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. PIONART zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

 8. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez PIONART otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta.

 9. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

II Dostępność produktów

 1. Produkty oferowane w sklepie są dostępne i znajdują się w magazynie PIONART.

 2. Jeżeli produkt jest niedostępny, informacja ta zostaje wyświetlona przy produkcie na stronie internetowej sklepu.

 3. W szczególnych wypadkach, jeżeli produkt jest niedostępny, PIONART poinformuje Klienta niezwłocznie o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 4. Szczególnymi wypadkami są w szczególności: wyczerpanie się zapasów produktów oferowanych w ramach promocji, konieczność oczekiwania na produkt ze względu na opóźnienie cyklu produkcyjnego.

 5. W razie niedostępności produktu Klient zdecyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo (bez produktów niedostępnych), czy w całości anulowane.

 

III Czas dostawy

 1. Ze względu na specyfikę wielkości i wagi produktów sprzedawanych w sklepie, czas przesyłki będzie określany indywidualnie do każdorazowego zamówienia składanego przez Klienta.

 

IV Formy płatności

 1. Akceptowane są następujące formy płatności:
  • przedpłata na konto bankowe PIONART,
  • gotówka w razie osobistego odbioru,
  • gotówka przy dostawie własnym środkiem transportu PIONART,
  • za pobraniem przy przesyłce kurierskiej.
 2. W przypadku przedpłaty należność należy wpłacić na konto ING Bank Śląski 02 1050 1588 1000 0022 9092 8122.

 

V Przesyłka

 1. Ze względu na specyfikę wielkości i wagi produktów sprzedawanych w sklepie, forma przesyłki będzie określana indywidualnie do każdorazowego zamówienia składanego przez Klienta.

 2. Zamówione produkty mogą być dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmy przewozowej, własnym środkiem transportu. Możliwy jest także osobisty odbiór przez Klienta.

 3. Koszt dostawy będzie niezwłocznie wyliczany i przedstawiany do akceptacji Klienta.

 

VI Modyfikacja i rezygnacja ze składanych zamówień

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

 2. Rezygnacji z zamówienia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 3. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z zamówienia PIONART zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wszelkie płatności, jakich Klient dotychczas dokonał tytułem zapłaty za zamówione towary.

 

VII Prawo odstąpienia od umowy i zwrot zakupionego towaru

 1. Prawo odstąpienia od umowy Klienta, będącego osobą fizyczną i dokonującego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową - Konsumenta - reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

 • odebrania zakupionych towarów przez Klienta albo wskazaną przez niego osobę trzecią,

 • odebrania ostatniego towaru - w przypadku zamówień realizowanych i dostarczanych partiami.

 1. W celu odstąpienia od umowy należy w powyższym terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 • pisemnie, korzystając ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego na stronie internetowej znajdującego się pod tekstem regulaminu, w drodze listu poleconego wysłanego na adres PIONART,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierając wyraźne oświadczenie w treści wiadomości albo przy użyciu powyższego wzoru jako załącznika do wiadomości.

 1. W razie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy PIONART niezwłocznie potwierdzi ten fakt w takiej samej formie, w jakiej otrzymał oświadczenie.

 2. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z zakupu towarów.

 3. Konsument jest obowiązany do zwrotu towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres biura handlowego PIONART.

 4. Konsument ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towarów.

 5. W przypadku zwrotu towarów przez Konsumenta PIONART zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wszelkie płatności, jakich Konsument dokonał tytułem zapłaty za zakupione towary, łącznie z kosztami dostarczenia towarów. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów, zwrot kosztów dostarczenia towarów ograniczony będzie do kosztów najtańszego zwykłego dostarczenia. Powyższy termin zwrotu płatności przez PIONART rozpoczyna się w dniu otrzymania towarów (z powrotem) lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich nadesłania - zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII Reklamacje

 1. PIONART ma obowiązek dostarczyć Klientowi towary bez wad.

 2. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są niewadliwe.

 3. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się jednak wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację z żądaniem:

 • obniżenia ceny albo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, chyba że PIONART niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna; Konsument (p. VII, ust. 1) może zamiast zaproponowanego przez PIONART usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez PIONART,

 • wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, w takim przypadku PIONART obowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. Reklamację można złożyć pisemnie w drodze listu poleconego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Jeżeli informacje podane w reklamacji będą niepełne i będą uniemożliwiały rozpatrzenie reklamacji, PIONART niezwłocznie zwróci się z prośbą o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji (ze wszystkimi niezbędnymi informacjami), bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, PIONART wykona wskazane przez Klienta żądanie zgodnie z przysługującymi mu prawami.

 5. Wykonanie żądania Klienta nastąpi po otrzymaniu przez PIONART zwrotu wadliwego towaru. Zwrotu towaru należy dokonać na adres biura handlowego PIONART. Przy wykonywaniu żądania Klienta PIONART uwzględni i zwróci udokumentowane koszty zwrotu wadliwego towaru.

 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, PIONART zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wszelkie płatności, jakich Konsument dokonał tytułem zapłaty za zakupione towary, łącznie z kosztami dostarczenia towarów.

 

IX Gwarancja

 1. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją, zgodnie z Kartą Gwarancyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

 

X Ochrona danych osobowych

 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia dla celów realizacji zamówienia oraz ewentualnej obsługi posprzedażowej.

 2. Dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia wykorzystywane będą w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej obsługi posprzedażowej, chyba że Klient sprzeciwi się temu.

 3. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom gospodarczym, z wyłączeniem podmiotów, którym ich przekazanie będzie konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

 4. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji, a także prawo żądania ich usunięcia z bazy klientów PIONART.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - PIONART - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia listem poleconym wysłanym na adres: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: sklep@pionart.pl).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w tej samej formie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.